Persondatapolitik

Forord


Det er vigtigt for DødsboRådgivningen, at personoplysninger behandles korrekt og sikkert.


Her i persondatapolitikken kan du blandt andet læse om  indhentelse og anvendelse af personoplysninger. Du kan også læse om hvilke rettigheder, du har i den forbindelse, og om hvordan du kan gøre brug af dem.


Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig. 

Skærm på bord


1. Dataansvarlig


DødsboRådgivningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages.


Virksomhedens kontaktoplysninger er følgende:


DødsboRådgivningen v/ Katrine Bosmann Ridstrøm (cand. jur.)

Fasanvænget 347

2980 Kokkedal


CVR-nr. 37015199


Telefonnr.: 40 41 08 16


Mailadresse: kontakt@dødsborådgivningen.dk. Sikker mail kan sendes via hjemmesiden under menupunktet Kontakt.2. Dødsborådgivningen som databehandler

DødsboRådgivningen er ikke databehandler for andre.3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen

Formålet med DødsboRådgivningens behandling af personoplysninger er, at yde rådgivning om arveret og om skifte af et dødsbo, herunder hjælpe med udfyldelse af blanketter og opgørelser.


Retsgrundlaget for DødsboRådgivningens behandling af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.


DødsboRådgivningen kan behandle personoplysninger på følgende retsgrundlag:


Opfyldelse af en indgået aftale

Der kan ske behandling af personoplysninger, når "behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt".

(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)


Samtykke

Der kan ske behandling af personoplysninger, når "den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.”

(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).


Legitim interesse

Der kan ske behandling af personoplysninger, når "behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn".

(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)


DødsboRådgivningen har en retlig forpligtelse

Der kan ske behandling af personoplysninger, når "behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige".

(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).4. Kategorier af personoplysninger

DødsboRådgivningen behandler følgende kategorier af personoplysninger:


Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.


Følsomme personoplysninger:

CPR-nummer, oplysninger om adoption og om værgemål. Oplysninger fra SKAT i form af årsopgørelser. Oplysninger fra banker om            indestående på konti samt om gæld til banken eller til andre kreditorer – både for afdøde og for nulevende personer. I nogle tilfælde vil vi behandle helbredsoplysninger, eksempelvis til vurdering af, hvorvidt en arving har behov for en skifteværge under skiftet af dødsboet. Testamenter og ægtepagter kan indeholde følsomme personoplysninger om andre mennesker, herunder om deres helbred, sociale situation  eller relationer til andre personer.5. Modtagere af oplysninger

Kun efter aftale med dig videregiver DødsboRådgivningen dine personoplysninger til følgende modtagere:


  • Den skifteret hvor boet efter afdøde behandles
  • Andre arvinger/legatarer i dødsboet eller deres repræsentanter
  • SKAT
  • Banker
  • Pensionsselskaber og forsikringsselskaber
  • Tinglysningsretten


DødsboRådgivningen overfører ikke dine personoplysninger til andre lande uden for Danmark, heller ikke til tredjelande (dvs. lande uden for EU/EØS).6. Databehandler for DødsboRådgivningen

DødsboRådgivningen har indgået databehandleraftaler med samarbejdspartnere, der er væsentlige for, for at få hjemmesidens funktioner samt betalingsløsninger og regnskab til at fungere.


DødsboRådgivningen har indgået en databehandleraftale med EasyMe.

EasyMe er et system til varetagelse af blandt andet online betaling på DødsboRådgivningens hjemmeside, afholdelse af webinarer og onlinekurser, bookinger med mere.


DødsboRådgivningen har endvidere indgået en databehandleraftale med Dinero.

Dinero er et regnskabssystem, der anvendes til at lave fakturaer og føre regnskab.Databehandleraftaler for EasyMe og Dinero kan ses ved at trykke her.7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne, som DødsboRådgivningen behandler, stammer generelt fra: Vores klienter, fra skifteretten, fra SKAT, fra afdødes testamenter og ægtepagter, fra afdødes kreditorer, fra banker, pensionsselskaber, ejendomsmæglere, fra Statsforvaltningen og fra opslag i tingbogen.


Denne opremsning er ikke udtømmende men er dækkende for størtedelen af de oplysninger, vi behandler. 8. Opbevaring af dine personoplysninger

DødsboRådgivningen opbevarer dine personoplysninger i 5 år.


Oplysningerne opbevares i teknisk sikre journaler i systemet EasyMe, hvor journalerne er krypterede, og hvor der kun er adgang for rådgiveren i  DødsboRådgivningen.9. Sikker mail

Mails til DødsboRådgivningen kan sendes sikkert via hjemmesiden - enten nederst på hver side under Kontakt samt under menupunktet "Kontakt" og ved tryk på knappen Sikker mail.

Vores sikre mail system sker via EasyMe og indeholder kryptering og to-faktor godkendelse. På samme måde sender DødsboRådgivningen sikre mails til klienter.10. Cookies

DødsboRådgivningen henviser til vores cookiepolitik, som du kan læse ved at trykke her.11. Retten til at trække et samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til DødsboRådgivningens behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du henvende dig.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DødsboRådgivningen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DødsboRådgivningens almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må DødsboRådgivningen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.13. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DødsboRådgivningen behandler dine personoplysninger på.


Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller her: Datatilsynets telefonnr. 33 19 32 00 og e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Persondatapolitikken er senest opdateret i november 2022