Handelsbetingelser


1. Generelt

De følgende forretningsbetingelser er gældende for den rådgivning og de opgaver, som DødsboRådgivningen udfører for forbrugere samt for køb af adgang til digitale produkter på DødsboRådgivningens hjemmeside. Endvidere gælder punkt 14 om rettigheder for det materiale, der er udarbejdet af DødsboRådgivningen, som udleveres til klienter og andre.


DødsboRådgivningen forbeholder sig ret til at ændre i disse betingelser. Såfremt ændringen er af væsentlig betydning for en klient, vil klienten blive orienteret direkte.


Når en klient indgår en aftale om rådgivning og køber rådgivning på hjemmesiden, gælder disse handelsbetingelser.


Vedrørende behandling af persondata henvises der til DødsboRådgivningens persondatapolitik under hjemmesidens menupunkt "Værd at vide".


2. Virksomhedsoplysninger

DødsboRådgivningen

Fasanvænget 347

2980 Kokkedal


CVR-nr.: 37015199


Telefonnummer: 40 41 08 16

Mail: kontakt@dødsborådgivningen.dk (til mails uden personoplysninger)

Sikker mail med personfølsomme oplysninger: Sendes via DødsboRådgivningens hjemmeside under menupunktet Kontakt os og tryk på knappen vedrørende sikker mail.

Hjemmeside: www.dødsborådgivningen.dk


Bank 

Lån & Spar Bank

Registrerings- og kontonummer: 0400   4025902284


3. God skik for juridisk rådgivning

DødsboRådgivningens rådgivere skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. Rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed.


4. Interessekonflikt

DødsboRådgivningens rådgivere må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærtstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.


5. Tavshedspligt

DødsboRådgivningens rådgivere har tavshedspligt om alle de oplysninger, vi får i vores rådgivning. Det betyder, at vi ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som vi er blevet bekendt med som led i vores rådgivning.


Tavshedspligten følger af Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning (§ 9 i bekendtgørelse nr. 684 af 22/06/2006).


6. Betroede midler

DødsboRådgivningen må ikke modtage betroede midler fra klienten eller på klientens vegne.


7. Indgåelse af aftale om rådgivning

Aftaler om juridisk rådgivning udarbejdes og indgås skriftligt mellem DødsboRådgivningen og klienten.

I aftalen vil det blandt andet fremgå hvilke ydelser og hvilken pris, der konkret er aftalt mellem klienten og DødsboRådgivningen.


Hvis en klient køber et klippekort via hjemmesiden, uden at have en indgået en skriftlig aftale om rådgivning med DødsboRådgivningen først, vil klienten hurtigt få tilsendt en skriftlig aftale om rådgivning, der skal underskrives, før rådgivning kan ydes. Klientens køb af et klippekort er ikke en indgåelse af en aftale om juridisk rådgivning. 


Køb af klippekort forudsætter indgåelse af en aftale om juridisk rådgivning med DødsboRådgivningen.


8. Indholdet af rådgivningen

Dødsborådgivningen yder generelt rådgivning om arveret og om skifte af dødsboer i Danmark.


Dødsborådgivningens ydelse "rådgivning" skal forstås i bred betydning, da det både omfatter vejledning om reglerne i arveloven og dødsboskifteloven om de typiske forløb og betingelser for de forskellige skiftetyper, om rettigheder og pligter for arvinger, om frister under et skifte samt vejledning og hjælp med udfyldelse af blanketter og papirer vedrørende skiftet. Under betegnelsen "rådgivning" falder tillige gennemgang/kontrol af papirer, der er udfyldt af klienten, beregning eller kontrol af afgifter, korrespondance med andre parter i skiftet og indhentelse af oplysninger til brug for skiftet. Denne opremsning er ikke udtømmende.


Det aftales med den enkelte klient fra gang til gang hvilken rådgivning og hjælp, der er brug for og skal ydes i det konkrete skifte.


Da det er meget individuelt hvilken rådgivning, der er brug for og relevant i de forskellige dødsboer, er der ingen garanti for hvor langt klienten når med en times rådgivning eller med køb af en pakke med rådgivning.


Rådgiver Katrine Bosmann Ridstrøm i DødsboRådgivningen er uddannet jurist og har erfaring med arveret og med skifte af dødsboer.


Ophør

DødsboRådgivningen kan på ethvert tidspunkt meddele en klient, at rådgivning ikke kan påbegyndes eller fortsættes.


DødsboRådgivningen kan henvise til andre steder, hvor klienten kan få rådgivning, eksempelvis hos skifteretten, hos SKAT, en advokat eller en revisor.


Såfremt klienten har forudbetalt et beløb til DødsboRådgivningen for rådgivning, som klienten ikke har fået, vil beløbet blive refunderet til klienten.


Sprog

Al skriftlig og mundtlig kommunikation foregår på dansk mellem DødsboRådgivningen og klienter, medmindre andet er aftalt skriftligt.


8.2 Følgende emner falder uden for den rådgivning og ydelser, som ydes af DødsboRådgivningen:


8.2.1 Udarbejdelse af testamenter

DødsboRådgivningen foretager ikke udarbejdelse af testamenter.


8.2.2 Skat og revision

DødsboRådgivningen foretager ikke rådgivning om revisionsmæssige eller skattemæssige spørgsmål.

DødsboRådgivningen kan over for klienter påpege, at der kan være skattemæssige eller revisionsmæssige spørgsmål, der kræver nærmere undersøgelse og afklaring uden at dette betragtes som rådgivning. DødsboRådgivningen henviser klienten til at rette henvendelse til en revisor eller til SKAT, og det er klientens ansvar at søge relevant skattemæssig og revisionsmæssig rådgivning.


DødsboRådgivningen foretager således heller ikke udarbejdelse af boselvangivelse for boer, der på grund af deres størrelse er skattepligtige.


8.2.3 Udlandet

DødsboRådgivningen yder ikke rådgivning om udenlandsk arveret eller om behandling af dødsboer i andre lande end Danmark. 


8.2.4 Tvister i dødsboer 

DødsboRådgivningen bistår ikke klienter med at indbringe tvister for eksempelvis skifteretten eller for civilretten.


8.2.5 Andre situationer

DødsboRådgivningen fastsætter hvilke emner eller spørgsmål, der ikke ydes rådgivning om. Der kan således være andre emner eller situationer end dem, der er nævn ovenfor, som DødsboRådgivningen ikke rådgiver om.


En klient vil blive anbefalet at søge rådgivning andre stedet vedrørende emner og situationer, som DødsboRådgivningen ikke yder rådgivning om.


9. Priser og betaling

Alle priser på DødsboRådgivningens hjemmeside og i aftaler om rådgivning er inkl. moms.


DødsboRådgivningens timepris er (inkl. moms):


1.600 kr. ved køb af en enkelt times rådgivning.

1.400 kr. ved samtidigt køb af tre timers rådgivning (et mellem klippekort).

1.300 kr. ved samtidigt køb af fem timers rådgivning (et stort klippekort).


Der kan købes en "Start-pakke" på 2 timers rådgivning til 3.000 kr.

Der kan købes en "Ægtefælle-pakke" med 3 timers rådgivning til 4.200 kr.

Der kan købes en "Privat skifte-pakke" med 5 timers rådgivning til 6.500 kr.


Se om klippekort længere nede.


En anden timepris eller en samlet pris for en pakke med rådgivning kan dog aftales konkret og skriftligt med klienten.


Forudbetaling

Klienten betaler forud for rådgivning. Andet kan dog aftales konkret og skriftligt.

Ved klientens indbetaling til DødsboRådgivningen omdannes forudbetalingen til et klippekort med et antal klip svarende til forudbetalingen. Klienten får tilsendt bevis for det købte klippekort.

Klienten kan efterfølgende købe yderligere rådgivning ved en ny forudbetaling.


Der kan betales med Dankort og MobilePay på DødsboRådgivningens hjemmeside.


Betaling efter modtagelse af faktura

Det skal konkret aftales, hvis klienten først skal betale efter modtagelse af en faktura fra DødsboRådgivningen.

I disse tilfælde fremgår seneste rettidige betaling af fakturaen. Betalingsbetingelser er netto 8 dage.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 kr.


Beløb indbetales på DødsboRådgivningens bankkonto:
Lån & Spar Bank / Reg.nr. 0400 / Kontonr. 4025902284.


Betaling kan foretages med overførsel til DødsboRådgivningens konto, eller der kan betales med Dankort og MobilePay.


Klippekort

DødsboRådgivningens klippekort er som følger: (Priser er inkl. moms)


Lille klippekort               1  times rådgivning     Pris:   1.600 kr.   Timepris:  1.600 kr.

Mellem klippekort        3 timers rådgivning    Pris:  4.200 kr.   Timepris:  1.400 kr.

Stort klippekort             5 timers rådgivning    Pris:  6.500 kr.   Timepris:  1.300 kr.


Gyldighedsperiode for klippekort

Alle klippekort gælder i to år fra købsdatoen. Efter udløb af gyldighedsperioden, kan ubrugte klip ikke refunderes.


Tilbagebetaling af ubrugte klip

En klient kan få tilbagebetaling for klip, der ikke er brugt. Klienten skal bede DødsboRågivningen om tilbagebetaling af ubrugte klip. Ubrugte klip kan ikke refunderes, såfremt der er gået mere end to år fra klippekortet blev købt.


Kørsel hjem til klient

Prisen for kørsel for DødsboRådgivningens rådgiver til og fra et fysisk møde med en klient er 50 kr. hver vej og afregnes separat ud over timeprisen. 


Udgifter i forbindelse med skiftet

Udgifter, der påhviler klienten såsom eksempelvis retsafgift, er ikke omfattet af prisen for rådgivning, og udgiften betales af klienten direkte til skifteretten. Såfremt det aftales, at DødsboRådgivningen skal fremsende dokumenter til skifteretten med fysisk post, betaler klienten udgiften til portoen ud over udgiften til rådgivningen.


10. Fortrydelse af køb via hjemmeside

Når en forbruger køber en ydelse på internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.


Køb af rådgivning

For en tjenesteydelse som DødsboRådgivningens rådgivning, begynder fristen at løbe på datoen for købet af klippekort/indgåelse af skriftlig aftale om rådgivning.


Klienten kan gøre brug af fortrydelsesretten således:

Send en skriftlig besked til DødsboRådgivningen om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Beskeden skal sendes inden for 14 dage efter dit køb.

Beskeden om fortrydelsen kan sendes på f.eks. mail til kontakt@dødsborådgivningen.dk.

Beskeden om din fortrydelse skal indeholde dit navn, adresse, mailadresse, datoen for dit køb og beskrivelse af dit køb samt gerne dit telefonnummer.


Hvis fristen og betingelserne er overholdt, vil klienten få tilbagebetaling for sit fortrudte køb senest 14 dage efter datoen for fortrydelsen.


Hvis klienten via DødsboRågivningens hjemmeside har købt et klippekort til rådgivning, og klienten ønsker, at rådgivning fra DødsboRådgivningen skal ydes inden udløbet af den 14 dages fortrydelsesfrist, skal klienten skriftligt erklære dette ønske sammen med en erklæring om, at det accepteres, at klienten derved mister sin fortrydelsesret. 


Der kan ikke ske fortrydelse af køb, når den købte rådgivning er ydet.


Køb af online produkt

Ved køb af onlineprodukter på et ikke-fysisk medie, hvor køberen får adgang til indholdet straks efter købet, gælder der ikke 14 dages fortrydelsesret.


Der kan være tilknyttet en tilfredshedsgaranti for nogle online produkter. I disse tilfælde vil køberen kunne få refunderet prisen på produktet ved at sende en mail til kontakt@dødsborådgivningen.dk og oplyse, hvorfor online produktet ikke levede op til køberens forventninger. Køberen skal sende denne mail inden 3 uger efter købet og oplyse sit navn, adresse, hvilket produkt, der blev købt samt sit telefonnummer. 


Yderligere information om fortrydelsesret

For yderligere information om fortrydelsesretten henviser vi til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens offentlige forbrugerportal på hjemmesiden www.forbrug.dk.


11. Levering af rådgivning

En aftale om rådgivning anses for leveret af DødsboRådgivningen, når der er ydet rådgivning eller hjælp i det antal minutter eller timer, som er aftalt med klienten.


Der er ingen garanti for, hvor langt klienten når med det købte antal klip, antal timer eller med en pakke med rådgivning. Årsagen er, at det er individuelt hvilken rådgivning, der er relevant og nødvendig at yde i forskellige boer, ligesom det eksempelvis er forskelligt hvilke papirer, der skal indhentes og udfyldes og hvor komplicerede forhold, der er i boet.


Utilstrækkelige oplysninger

Såfremt der ikke på rådgivningstidspunktet kan fremskaffes tilstrækkelige oplysninger til at DødsboRådgivningen kan yde en fyldestgørende rådgivning, vil rådgivning blive ydet på det foreliggende grundlag. Det vil i et sådant tilfælde blive forklaret til klienten, at rådgivningen ydes med forbehold for usikkerheden omkring de manglende oplysninger, og at oplysningerne bør søges fremskaffet. 


Ophør

DødsboRådgivningen kan til enhver tid afvise rådgivning af en klient og bringe aftalen om rådgivning til ophør.


Såfremt klienten har forudbetalt et beløb, der ikke er ydet rådgivning for, tilbagebetales beløbet til klienten. Såfremt der er ydet delvis rådgivning af den forudbetalte beløb, vil der blive fratrukket et rimeligt beløb for den ydede rådgivning, hvorefter resten af det forudbetalte beløb tilbagebetales til klienten. Dog vil der ikke bive refunderet ubrugte klip, hvis der er gået mere end to år fra købet af klippekortet, da dette er klippekortets gyldighedsperiode.


Samarbejdspartnere

Såfremt der indgås en aftale mellem klienten og en af DødsboRådgivningens samarbejdspartnere, om løsning af en opgave, vil der ske særskilt fakturering for opgaven fra samarbejdspartneren. Betaling af en samarbejdspartner vil således ikke være inkluderet i nogen betaling til DødsboRådgivningen.


12. Rettigheder til materiale


DødsboRådgivningen har ophavsret på alle skabeloner, fysiske og digitale produkter, værktøjer, skemaer, tjeklister m.v., som er udarbejdet af DødsboRådgivningen, og som anvendes som led i udførelsen af opgaver eller på anden vis gøres tilgængelige for klienter, samarbejdspartnere m.v. Materialerne må derfor ikke videreformidles til tredjemand, kopieres eller på anden måde gøres tilgængelige for tredjemand.


13. Rådgiveransvarsforsikring

DødsboRådgivningen har tegnet DJØF professionel rådgiveransvarsforsikring i CNA Insurance.


CNA Insurance (Denmark), filial af CNA Insurance Company (Europe) S.A. Luxembourg
Hammerensgade 6
1267 København K
Telefon nr. 3336 8623


DødsboRådgivningen skal oplyse, at den samlede forsikringssum udgør maksimalt 3 mio. kr. pr. skade og i alt pr. år.

Der er ikke rejst krav mod DødsboRådgivningen i nuværende forsikringsår.


14. Ansvar og ansvarsbegrænsning


DødsboRådgivningen er ansvarlig for den leverede rådgivning og opgaveløsning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.


Indholdet af DødsboRådgivningens dokumentskabeloner, videovejledninger og andre værktøjer, som kan blive stillet til rådighed for klienten, kan ikke erstattes med konkret, juridisk rådgivning. Klienten bedes kontakte DødsboRådgivningen, hvis klienten er i tvivl om, hvorvidt indholdet i det endelige dokument lever op til de lovmæssige krav.


DødsboRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der opstår ved klientens egen brug af dokumentskabeloner, vejledninger, videoer og andre værktøjer. DødsboRådgivningen kan endvidere ikke gøres ansvarlig for andres tolkning og eventuelle brug af indholdet i DødsboRådgivningens artikler m.v.


DødsboRådgivningen er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab og/eller retablering af data, mistet forventet eller aktuel fortjeneste, tab af goodwill, omdømme eller andre former for følgeskade.


DødsboRådgivningens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til dækningsmaksimum på rådgiveransvarsforsikringen.


DødsboRådgivningen hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som DødsboRådgivningen har henvist klienter til eller anbefalet.


Ligeledes hæfter DødsboRådgivningen ikke for underleverandørers eventuelle fejl, når der er lavet en aftale med klienten om løsning af en opgave ved underleverandøren.


15. Klage

Hvis du ikke er tilfreds med DødsboRådgivningens rådgivning, vil vi meget gerne have det at vide. Så kan vi tage en dialog om det og prøve at finde en løsning. Du kan skrive din utilfredshed/klage i en mail til os eller ringe til os på tlf. 40 41 08 16.


En klage over DødsboRådgivningens manglende overholdelse af reglerne om god skik for juridisk rådgivning kan indbringes for Forbrugerombudsmanden. Se hjemmesiden www.forbrugerombudsmanden.dk.


En klage over køb af en tjenesteydelse kan indbringes for Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet. Se www.naevneneshus.dk eller ring på tlf. 72 40 56 00.


Du skal først indsende en klage til DødsboRådgivningen, inden du klager til en offentlig instans.   
Handelsbetingelserne er opdateret i februar 2023.