Databehandleraftaler

DødsboRådgivningen har indgået databehandleraftaler med samarbejdspartnere, der er væsentlige for, for at få hjemmesidens funktioner samt betalingsløsninger og regnskab til at fungere.


DødsboRådgivningen har indgået databehandleraftale med EasyMe.

EasyMe er et system til varetagelse af blandt andet online betaling på DødsboRådgivningens hjemmeside, afholdelse af webinarer og onlinekurser, bookinger med mere.


DødsboRådgivningen har endvidere indgået databehandleraftale med Dinero.

Dinero er et regnskabssystem, der anvendes til at lave fakturaer, føre regnskab med mere.


Databehandleraftale med EasyMeDatabehandleraftale


Denne databehandleraftale er indgået dags dato mellem:


DødsboRådgivningen (CVR: 37015199)
DødsboRådgivningen v/ Katrine Ridstrøm
(3ph213d5.easyme.dk)
Egevangen 3F (Synergia)
2980 Kokkedal
(herefter kaldet "Kunden")


og


EasyMe ApS (CVR: 28 71 26 18)
Schlegels Allé 5, 4. tv.
DK-1807 Frederiksberg C
(herefter kaldet "Databehandleren")


(Kunden og Databehandleren herefter hver for sig kaldet ”en Part” eller ”Parten” og tilsammen
”Parter” eller ”Parterne”)1. Baggrund og formål
1. Databehandleren bistår behandlere, undervisere, konsulenter og foreninger (herunder
Kunden) med at håndtere bookinger, betalinger, faktureringer, journalisering og
elektronisk kommunikation med deres kunder. Denne bistand nødvendiggør, at
Databehandleren har adgang til de oplysninger, som Kunden indtaster i Kundens
webløsning.


2. Denne aftale vedrører Databehandlerens forpligtelse til at efterleve de krav om
sikkerhed, fortrolighed mv., der fremgår af databeskyttelsesforordningen og øvrig
persondataretlig lovgivning og regulering.


3. I forbindelse med sin bistand behandler Databehandleren til enhver tid
personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til
de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder særligt
databeskyttelsesforordningen og den relevante danske lovgivning.


4. I forbindelse med leveringen af sin bistand kommer Databehandleren til at behandle
Kundens data, og som følge deraf er der krav om, at denne databehandleraftale
udarbejdes, idet Parterne heri fastlægger vilkår og betingelser for Databehandlerens
bistand, særligt sikring af personoplysninger.


2. Formål
1. Databehandleren bistår som anført Kunden med at håndtere bookinger, betalinger,
faktureringer, journalisering og elektronisk kommunikation med deres kunder via den
onlineplatform, Databehandleren har udviklet (herefter kaldet ”Ydelserne”), og de
modtagne data anvendes således alene i forbindelse med leveringen af Ydelserne.


2. Som følge af de leverede Ydelser sker Databehandlerens behandling af
personoplysninger på vegne af kunden primært ved, at Databehandleren har adgang
til alle Kundens oplysninger om Kunden selv og om Kundens kunder, der er indtastet
på platformen. Databehandleren har derfor adgang til de fleste elektroniske
oplysninger om Kunden, og om Kundens kunder. Der behandles således oplysninger
om såvel Kunden som Kundens kunder.


3. Da Databehandleren har adgang til stort set alle Kundens data, herunder tillige i givet
fald Kundens journaloplysninger om Kundens kunder (der er indtastet via platformen),
har Databehandleren adgang til såvel almindelige som følsomme oplysninger.
Databehandleren vil ofte ikke have viden om omfanget af personoplysninger, der er
adgang til, da Databehandleren som udgangspunkt ikke undersøger de enkelte data i
Kundens system, men hovedsageligt arbejder med selve systemet.


4. I forbindelse med sin bistand behandler Databehandleren til enhver tid
personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til
de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder særligt
databeskyttelsesforordningen og den relevante danske lovgivning.


3. Kundens pligter
1. Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, som Kunden instruerer
Databehandleren om at behandle. Det er således Kunden, der har ansvaret for, at de
personoplysninger, som Kunden instruerer Databehandleren om at behandle, må
behandles af Databehandleren, herunder at behandlingen er nødvendig og saglig i
forhold til Kundens virksomhed. Databehandleren har med andre ord intet ansvar i
forhold til, om Kunden lovligt må behandle de oplysninger, Kunden har.


4. Databehandlerens pligter
1. Databehandleren er databehandler for de personoplysninger, som behandles på
vegne af Kunden. Databehandleren er underlagt de forpligtelser, som er pålagt en
databehandler i medfør af lovgivningen samt denne databehandleraftale.


2. Databehandleren behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra
Kunden og alene med henblik på at levere Ydelserne. Databehandleren må således
ikke under nogen omstændigheder anvende Kundens data til andre formål og må ikke
uden Kundens forudgående skriftlige samtykke videregive personoplysninger fra
Kunden til tredjemand.


3. Databehandleren skal løbende føre en fortegnelse over behandlingen af
personoplysninger samt en fortegnelse over alle sikkerhedsbrud.


4. Databehandleren sikrer personoplysningerne via passende tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.


5. Databehandleren skal hjælpe med at opfylde Kundens forpligtelser i forhold til den
registreredes rettigheder, herunder besvarelse af anmodninger om indsigt i egne
oplysninger, udlevering af oplysninger, rettelse og sletning af oplysninger,
begrænsning af behandling, samt Kundens forpligtelser i forhold til underretning afden registrerede ved sikkerhedsbrud. Ved eventuelle sikkerhedsbrud er
Databehandleren tillige forpligtet til at bistå Kunden aktivt i forhold til Datatilsynet mv.


6. Databehandleren bistår Kunden med at sikre overholdelse af dennes forpligtelser efter
Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens
karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, jf. art 28, stk. 3,
litra f.


7. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt
Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med
opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de
registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.


8. Databehandleren har tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at
implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger sådan, at
Kundens behandling af Kundens personoplysninger opfylder kravene i
databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.


9. Databehandleren er forpligtet til at oplyse med præcis adresseangivelse, hvor
Kundens personoplysninger opbevares. Databehandleren skal ajourføre
oplysningerne over for Kunden ved enhver ændring.


5. Underdatabehandlere
1. Ved underdatabehandler forstås en underleverandør, til hvem Databehandleren har
overladt hele eller dele af den behandling, som Databehandleren foretager på vegne
af Kunden. Det er i den forbindelse et krav, for at Databehandleren kan gøre brug af
en underdatabehandler, at Databehandleren opfylder de betingelser, der fremgår af
databeskyttelsesforordningen art. 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en
underdatabehandler.


2. Kunden giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere,
forudsat at de i denne aftale stillede betingelser for dette er opfyldt. Databehandleren
underretter den Dataansvarlige om sådanne underdatabehandlere. På tidspunktet for
denne aftales underskrift anvendes følgende underdatabehandlere:
PIL: F.G.E. Rostrups Vej 2, 8000 Århus C, info@pil.dk
Postmark: 225 Chestnut St., Philadelphia, PA, 19106, natalie@wildbit.com
Sparkpost: 9160 Guilford Road, Columbia, MD 21046, legal@sparkpost.com
Twilio: 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, help@twilio.com
AWS: P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226,
https://pages.awscloud.com/compliance-contact-us.html
Intercom: 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin,
compliance@intercom.com


3. Ved planlagte ændringer om tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere
underretter Databehandleren Kunden herom. Kunden kan herefter gøre indsigelse
mod sådanne ændringer indenfor 14 dage efter underretning.


4. Når Databehandleren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kunden erdataansvarlig for, til underdatabehandlere, skal Databehandleren indgå en skriftlig
(under)databehandleraftale med underdatabehandleren.


5. Underdatabehandleraftalen skal pålægge underdatabehandleren de samme
databeskyttelsesforpligtelser, som Databehandleren er pålagt efter denne
databehandleraftale, databeskyttelsesforordningen eller anden gældende lovgivning,
herunder særligt at også underdatabehandleren skal stille de fornødne garantier for,
at underdatabehandleren vil gennemføre passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i
databeskyttelsesforordningen.


6. Når Databehandleren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kunden er
dataansvarlig for, til underdatabehandlere, har Databehandleren over for Kunden det
fulde ansvar for underdatabehandlernes overholdelse af gældende regler og
forpligtelser.


7. Al kommunikation mellem Kunden og underdatabehandleren sker via
Databehandleren.


6. Instrukser
1. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden sker
udelukkende efter skriftlig instruks, jf. det aftalte formål ovenfor, medmindre det
kræves i henhold til lovgivning, som Databehandleren er underlagt. I så fald
underretter Databehandleren Kunden om dette retlige krav inden behandling,
medmindre lovgivningen forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige
samfundsmæssige interesser, jf. databeskyttelsesforordningen art 28, stk. 3, litra a.


2. Såfremt en instruks efter Databehandlerens opfattelse er i strid med gældende regler,
underrettet Databehandleren straks Kunden.


7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
1. Databehandleren skal iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at
sikre et passende sikkerhedsniveau, og skal i øvrigt mindst én gang årligt gennemgå
sine interne sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af
personoplysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger
til stadighed er iagttaget.


2. Databehandleren samt dennes eventuelle ansatte er underlagt forbud mod at skaffe
sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af den
pågældendes opgaver.


8. Overførsel til tredjelande udenfor EU/SØS
1. Kunden giver ved underskrift på denne aftale Databehandleren samtykke til at
foretage behandling af personoplysninger udenfor det Europæiske Økonomiske
Samarbejde (EØS) forudsat, at Databehandleren garanterer, at der foreligger
tilstrækkelig hjemmel til overførslen, herunder ved at det pågældende tredjeland har et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller ved at Databehandleren på vegne af denDataansvarlige

indgår aftale med underdatabehandleren ved anvendelse af de af EU Kommissionen vedtagne

standardkontraktbestemmelser om overførsel til tredjelande.


9. Tavshedspligt og fortrolighed
1. Parterne har – under denne aftales forløb og efter dens ophør – gensidigt fuld
tavshedspligt omkring alle oplysninger, de bliver bekendte med gennem samarbejdet.


2. Databehandleren skal sikre, at alle, der er autoriseret til at behandle Kundens
personoplysninger, herunder ansatte, tredjeparter (f.eks. en reparatør) og
underdatabehandlere, forpligter sig til fortrolighed eller er underlagt en passende
lovbestemt tavshedspligt.


10. Kontroller
1. Kunden, en repræsentant for Kunden eller dennes revision (såvel intern som ekstern)
har adgang til med et passende varsel at foretage inspektioner og revision hos
Databehandleren, at få udleveret dokumentation, herunder logs, stille spørgsmål m.v.
med henblik på at konstatere, at Databehandleren overholder de krav, der følger af
lovgivningen og denne aftale.


2. I tilfælde af, at Kunden og/eller relevante offentlige myndigheder, særligt Datatilsynet,
ønsker at foretage en inspektion af de ovennævnte foranstaltninger i henhold til denne
aftale, forpligter Databehandleren sig til uden yderligere omkostninger for Kunden at
stille tid og ressourcer til rådighed herfor.


11. Sletning af data
1. Kunden træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller tilbagelevering af
personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne er ophørt. I det
tilfælde, hvor personoplysningerne tilbageleveres til Kunden, skal Databehandleren
ligeledes slette eventuelle kopier. Databehandleren skal sikre, at eventuelle
underdatabehandlere ligeledes efterlever Kundens meddelelse.


12. Ikrafttræden og varighed
1. Denne databehandleraftale indgås ved begge Parters underskrift og fortsætter indtil
den opsiges af én af Parterne. Behandlingen af data fortsætter således også i en
eventuel opsigelsesperiode.


2. Aftalen kan af begge Parter opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en måned

Databehandleraftale med Dinero


Parterne kaldes i det følgende henholdsvis den "Dataansvarlige" og "Databehandleren", og "Part" eller tilsammen "Parterne".


Introduktion
Ved brug af regnskabsprogrammet Dinero Regnskab og ethvert modul eller funktion i forbindelse med applikationen (i det hele benævnt "Applikationen"), vil den Dataansvarlige være ansvarlig for sin Behandling af Personoplysninger i Applikationen.


Databehandleren vil behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

For at sikre, at Parterne lever op til sine forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 ("GDPR"), har Parterne indgået denne databehandleraftale ("Aftalen"), som udgør instruksen fra den Dataansvarlige til Databehandleren og dermed regulerer Databehandlerens Behandling af personoplysninger på
vegne af den Dataansvarlige.


Begge Parter bekræfter, at de har fuldmagt til at underskrive Aftalen.


Databehandleren behandler desuden udelukkende Personoplysninger i overensstemmelse med Dinero Regnskabs Privatlivspolitik.


Definitioner
Definitionen af Personoplysninger, Særlige Kategorier af Data (Følsomme Oplysninger), Behandling, den Registrerede, Dataansvarlig og Databehandler er den samme som den relevante persondatalovgivning, herunder GDPR.


Aftalen regulerer Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og beskriver, hvordan Databehandleren skal medvirke til at beskytte privatliv på vegne af den Dataansvarlige og dennes Registrerede gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger som er krævet under den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR fra den 25. maj 2018.


Formålet med Databehandlerens Behandling af Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige er at sikre, den Dataansvarliges brug af Applikationen og opfyldelsen af denne Aftale. Aftalen har forrang for andre modstridende bestemmelser vedrørende Behandling af Personoplysninger for så vidt angår vilkår for brugen af Applikationen eller i andre aftaler gældende Parterne imellem. Aftalen er gyldig, så længe den Dataansvarlige har en konto i Applikationen, og Databehandleren derfor skal behandle Personoplysninger på vegne af
den Dataansvarlige. Aftalen har dog ikke forrang, såfremt Parterne har indgået en anden databehandleraftale, hvoraf fremgår, at den databehandleraftale har forrang frem for denne Aftale.


Databehandlerens forpligtelser
Databehandleren skal udelukkende behandle Personoplysninger på vegne af og som følge af den Dataansvarliges instruktioner. Ved at indgå denne Aftale, instruerer den Dataansvarlige Databehandleren i at behandle Personoplysninger på følgende måder:

i) i overensstemmelse med gældende lovgivning,

ii) for at opfylde sine
forpligtelser i henhold til abonnementsvilkår for Applikationen,

iii) som yderligere specificeret ved den Dataansvarliges
normale brug af Applikationen, og

iv) som beskrevet i denne Aftale.


Kategorierne af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til denne Aftale er beskrevet i Bilag A og B.


Som en del af at kunne levere Applikationen er Databehandleren forpligtet til enhver tid at give den Dataansvarlige gode og konkurrencedygtige løsninger der følger med udviklingen. Databehandleren kan tilbyde bedre løsninger, som er tilpasset den enkelte Dataansvarliges behov, ved at registrere hvordan Dataansvarlig og dennes repræsentanter bruger
Applikationen. Dette gør Databehandler for at kunne lave en bedre version af Applikationen, og generelt yde bedre tjenester og give mere relevant kommunikation til den Dataansvarlige og dennes repræsentanter.


Målet er at Dataansvarlig skal løse så mange udfordringer som muligt på et sted. I den grad at personoplysninger fra Applikationen indgår i dette arbejde, behandles disse i henhold til denne Aftale og gældende lovgivning, og kan deles med selskaber i Visma koncernen med henblik på dette arbejde.


Databehandleren har ikke nogen grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer Databehandleren i at efterleve instruktionerne gengivet ovenfor. Databehandleren skal, hvis denne bliver opmærksom på det, give den Dataansvarlige besked om instruktioner eller andre Behandlingsaktiviteter udført af den Dataansvarlige, som efter Databehandlerens
opfattelse strider imod den gældende databeskyttelseslovgivning.


Under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, samt omfanget, konteksten og formålet med Behandlingen, er Databehandleren forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder tekniske og organisatoriske, for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til den risiko og kategorien af Personoplysninger, der skal beskyttes.


Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som dette er muligt og under hensyntagen til Behandlingens art og kategorien af oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, for at sikre overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning, herunder for så vidt angår bistand i forhold til opfyldelse af anmodninger fra Registrerede samt generel overholdelse af bestemmelserne under GDPR artikel 32-36.


Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige uden unødig forsinkelse via kontaktperson oplyst i Databehandleraftalen, hvis Databehandleren bliver bekendt med sikkerhedsbrist.
Endvidere skal Databehandleren så vidt muligt og lovligt underrette den Dataansvarlige, hvis;
1. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra den Registrerede
2. En anmodning om indsigt i Personoplysninger modtages direkte fra statslige myndigheder, herunder politiet.


Databehandleren må ikke besvare sådanne anmodninger fra Registrerede, medmindre denne er autoriseret af den Dataansvarlige til at gøre det. Databehandleren vil endvidere ikke videregive information om denne Aftale til statslige myndigheder såsom politiet, herunder Personoplysninger, medmindre Databehandleren er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, såsom ved en retskendelse eller lignende.


Hvis den Dataansvarlige kræver information eller assistance omkring sikkerhedsforanstaltninger, dokumentation eller information om, hvordan Databehandleren behandler Personoplysninger generelt, og en sådan anmodning indeholder information, som går ud over, hvad der er nødvendigt ifølge gældende Databeskyttelseslovgivning, må Databehandleren
kræve betaling for sådanne yderligere services.


Databehandleren og dennes ansatte skal sikre fortrolighed i forhold til Personoplysninger, som behandles i henhold til Aftalen. Denne bestemmelse skal ligeledes gælde efter ophør af Aftalen.


Den Dataansvarliges forpligtelser
Den Dataansvarlige bekræfter ved indgåelse af denne aftale, at:


• Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationen stillet til rådighed af Databehandleren, udelukkende behandle Personoplysninger i overensstemmelse med kravene i den gældende Databeskyttelseslovgivning.


• Den Dataansvarlige har et lovligt grundlag for at behandle og videregive Personoplysninger til Databehandleren (herunder til underdatabehandlere som Databehandleren anvender).


• Den Dataansvarlige har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten, indholdet af pålideligheden og lovligheden af de Personoplysninger som behandles af Databehandleren.


• Den Dataansvarlige har opfyldt alle obligatoriske krav og pligter i forhold til anmeldelse hos eller opnåelse af tilladelse fra de relevante offentlige myndigheder for så vidt angår Behandlingen af Personoplysninger.


• Den Dataansvarlige har opfyldt sin oplysningsforpligtelser over for de Registrerede vedrørende behandlingen af Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.


• Den Dataansvarlige er enig i, at Databehandleren har givet de relevante garantier for så vidt angår implementeringen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre de Registreredes rettigheder og deres Personoplysninger.


• Den Dataansvarlige skal ved brug af Applikationens ikke behandle Følsomme oplysninger, ud over de som specificeret i bilag A og B.


• Den Dataansvarlige skal have en opdateret liste over de kategorier af Personoplysninger, som denne behandler, dette gælder særligt i det omfang sådan Behandling indeholder personfølsomme oplysninger.


Brug af underdatabehandlere og videregivelse af data
Som en del af driften af Applikationen anvender Databehandleren underleverandører ("Underdatabehandlere"). Sådanne Underdatabehandlere kan være andre selskaber inden for Visma-koncernen, som Dinero Regnskab er en del af, eller tredjepartsleverandører i og uden for EU/EØS.


Databehandlerens underleverandører er oplistet i den til enhver tid opdaterede liste over underdatabehandlere, som kan ses her: https://dinero.dk/sikkerhed/underleverandoerer/.
Databehandleren skal sikre sig, at dennes Underdatabehandlere skal overholde tilsvarende forpligtelser og krav, som er beskrevet i Aftalen. Al brug af Underdatabehandlere er endvidere underlagt Visma-koncernens Privacy Statement.


Denne Aftale udgør den Dataansvarliges forudgående generelle og specifikke skriftlige godkendelse af Databehandlerens brug af Underdatabehandlere.
Hvis en Underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS, giver den Dataansvarlige Databehandleren autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af den Dataansvarlige, herunder ved anvendelse af EU Kommissionens Standardkontrakter eller i overensstemmelse med Privacy Shield.


Den Dataansvarlige skal orienteres, inden Databehandlere udskifter sine Underdatabehandlere. Den Dataansvarlige har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Databehandleren demonstrere overensstemmelse ved at give den Dataansvarlige adgang til
Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren kan den Dataansvarlige anmode om sletning af sin konto i Applikationen, at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.


Sikkerhed
Databehandleren er forpligtet til at sikre et højt sikkerhedsniveau i sine produkter og services, hvilket sikres ved relevante organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævede i henhold til information om sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i GDPR artikel 32.


Endvidere har Visma-koncernens interne databeskyttelses politikker til formål at sikre fortrolighed, integritet, modstandsdygtigheden og adgangen til Personoplysninger.

De følgende foranstaltninger er særligt væsentlige:


• Klassificering af Personoplysninger for at sikre implementering af sikkerhedsforanstaltninger relevante i forhold til risikovurderinger.


• Vurdering af kryptering og pseudonymisering som risikoreducerende faktorer


• Begrænse adgangen til Personoplysninger til de relevante personer, der skal til for at overholde krav og forpligtelser i Aftalen eller i henhold til Parternes aftale om anvendelse af Applikationen.


• Kortlægge sikkerheds strukturen samt hvordan Personoplysninger overføres imellem Parterne.


• Foretage vurdering af eget sikkerhedsniveau for at sikre, at nuværende tekniske og organisatoriske foranstaltninger er tilstrækkelige til beskyttelse af Personoplysninger, herunder i henhold til GDPR artikel 32 om behandlingssikkerhed samt artikel 25 om privacy by design og default.


Adgang til revision
Den Dataansvarlige er berettiget til at igangsætte en revision af Databehandlerens forpligtelser i henhold til Aftalen én gang årligt. Hvis den Dataansvarlige er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der foretages revision oftere end én gang årligt. Den Dataansvarlige skal i forbindelse med anmodning om en revision medsende en detaljeret revisionsplan med en beskrivelse af omfang, varighed og startdato minimum fire uger forud for den foreslåede startdato.


Det skal besluttes i fællesskab mellem Parterne, hvis en tredjepart skal foretage revisionen. Imidlertid kan den Dataansvarlige lade Databehandleren bestemme, at revisionen af sikkerhedsårsager skal foretages af en neutral tredjepart efter Databehandlerens valg, såfremt der er tale om et behandlingsmiljø, hvor flere dataansvarliges data er anvendt.


Hvis det foreslåede omfang for revisionen følger en ISAE, ISO eller lignende certificeringsrapport udført af en kvalificeret tredjepartsrevisor inden for de forudgående tolv måneder, og Databehandleren bekræfter, at der ikke har været nogen materielle ændringer i de foranstaltninger, som har været under revision, skal den Dataansvarlige acceptere denne
revision i stedet for at anmode om en ny revision af de foranstaltninger, som allerede er dækket.


Under alle omstændigheder skal revision finde sted i normal kontortid på den relevante facilitet i overensstemmelse med Databehandlerens politikker og må ikke på urimelig vis forstyrre Databehandlerens sædvanlige kommercielle aktiviteter.


Den Dataansvarlige er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med anmodningen om revision. Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren og/eller Vismakoncernen skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt.


Varighed og ophør
Aftalen er gældende, så længe Databehandleren behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige i forbindelse med den Dataansvarliges brug af Applikationen.
Denne Aftale vil automatisk ophøre ved sletning af den Dataansvarliges konto i Applikationen. Ved ophør af kontoen vil Databehandleren slette alle Personoplysninger, som Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige under Aftalen.


Databehandleren er berettiget til at beholde Personoplysninger efter ophør af Aftalen i det omfang, det er nødvendigt i henhold til gældende lov, hvilket i så fald vil ske i overensstemmelse med de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Aftalen.


Ændringer
Ændringer til Aftalen skal vedlægges i et særskilt bilag til Aftalen.
Hvis nogen af bestemmelserne i Aftalen er ugyldige, får dette ikke indvirkning på de resterende bestemmelser. Parterne skal erstatte ugyldige bestemmelser med en lovlig bestemmelse, som afspejler formålet med den ugyldige bestemmelse.


Ansvar
Ansvar for handlinger i strid med bestemmelserne i denne Aftale reguleres af ansvars- og erstatningsbestemmelser i betingelserne for brug af Dinero Regnskab. Dette gælder ligeledes for enhver overtrædelse, som foretages af Databehandlerens Underdatabehandlere.


Lovvalg og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret og enhver tvist skal forelægges en dansk domstol.


Bilag A – Kategorier af Personoplysninger og Registrerede
1. Kategorier af Registrerede og Personoplysninger som behandles i henhold til Aftalen


a. Kategorier af Registrerede:


1. Den Dataansvarliges slutbrugere
2. Den Dataansvarliges medarbejdere
3. Den Dataansvarliges kontaktpersoner
4. Den Dataansvarliges kunder og kunders slutbrugere
5. Den Dataansvarliges kunders medarbejdere
6. Den Dataansvarliges kunders kontaktpersoner
7. Evt.


b. Kategorier af Personoplysninger:
1. Navn
2. Titel
3. Telefonnummer
4. E-mail
5. Adresse
6. CPR nummer via EAN-fakturering (behandles som fortrolig oplysning)
7. Evt.